Společenskou smlouvu o založení firmy Medistyl, spol. s r.o. podepsalo 25. 7. 1991 celkem jedenáct společníků - deset fyzických osob a výrobní družstvo Styl, které se zabývalo chemickou výrobou a službami. Aktivity společnosti Medistyl byly od počátku zaměřeny především na zdravotnictví, ředitelem a jednatelem je od počátku do současnosti RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc. Krátce po svém založení, od ledna 1992 rozšířil Medistyl svou činnost v oblasti informačních služeb.  Útvar informačních služeb firmy Medistyl vybudovali ing. Jaroslav Horký a ing. Bohumil Boček, kteří v té době opustili rozpadající se Ústřední informační službu chemie. Od této chvíle se píše historie pozdějšího Středoevropského informačního střediska (SEIS).

 

První rok činnosti útvaru informačních služeb byl věnován zprostředkování přístupu především do chemických bází dat světových databázových center a vytvoření vlastní databáze nebezpečných látek, která dostala pojmenování MEDIS-ALARM.  Obě tyto činnosti byly rozvíjeny i v dalších letech a jsou základem informačních služeb ve firmě Medistyl do současnosti.

 

Začátkem roku 1993 se podařilo získat zastoupení databázového centra STN International v rámci projektu německé spolkové vlády na podporu zemí střední a východní Evropy. V roce 1996 byla tato spolupráce se STN převedena na standardní smluvní vztah, zastoupení pro Českou republiku a Slovensko, a úspěšně pokračuje až do současnosti.  V roce 1993 se Medistyl stal rovněž koordinátorem britské informační společnosti Derwent Information Ltd. pro ČR a Slovensko v oblasti patentových informací - a přestože firma Derwent již byla pohlcena většími nadnárodními společnostmi, i tyto pevně založené základy patentových rešerší pokračují a úspěšně se rozvíjejí.

 

Je přirozené, že též v souvislosti s propojením činností a vazeb ve firmě Medistyl, se dalším důležitým oborem rešeršních služeb vedle chemie brzy stala medicína a farmacie. Především v případě rešerší v oblasti farmakovigilance získal Medistyl výjimečné postavení.  A kromě získávání informací ze světových databází se od poloviny devadesátých let 20. století úspěšně rozvinulo též monitorování lokálních farmaceutických časopisů, opět především se zaměřením na farmakovigilanci.

 

Postupně se rozvíjela též aktivita v oblasti chemické legislativy, kde kromě databáze nebezpečných látek MEDIS-ALARM (od roku 2005 s pravidelnou čtvrtletní aktualizací) vznikla úspěšná spolupráce s Ústavem silniční a městské dopravy (dnes DEKRA Automobil) a od roku 2001 je distribuován software pro přepravu nebezpečných věcí pod označením ADRem, na kterém se Medistyl též podílí.  Rozšiřuje se též zpracování bezpečnostních listů v souladu se stále se měnící chemickou legislativou. Medistyl se stal rovněž zástupcem britského střediska National Chemical Emergency Centre především v oblasti pokynů pro případ nehody a dalších aktivit.

 

Od března 2003 funguje informační útvar firmy Medistyl pod názvem Středoevropské informační středisko (SEIS), především v té souvislosti, že zastoupení databázové sítě bylo rozšířeno též na Polsko a Maďarsko. Rovněž monitorování lokálních časopisů bylo postupně rozšiřováno, kromě České republiky a Slovenska funguje od března 2008 též v Polsku, v témže roce byl rozšířen do Litvy, Lotyšska a Estonska a od roku 2013 též do Maďarska.

 

Skutečnost, že všechny uvedené činnosti již dlouhá léta nejen zdárně pokračují, ale i se rozvíjejí, dává naději, že Medistyl - SEIS bude i nadále užitečným partnerem svých klientů.  Především rozsáhlé změny evropské legislativy v oblasti farmacie, chemie jsou pro nás mimořádnou výzvou do budoucnosti.