Program RIDem 2013 zpracovává Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí - RID do elektronické podoby a jeho posláním je zásadním způsobem usnadnit a zefektivnit práci s tímto přepisem. Stejně jako u programu ADRem tvoří základ tohoto programu tabulka 3.2 A RID - vyjmenování nebezpečných věcí v pořadí podle identifikačních čísel jednotlivých látek, kdy veškeré informace obsažené v této tabulce formou odkazů se pro konkrétní látku zobrazují v hlavním okně programu. Software je vytvořen ve spolupráci s firmou DEKRA Automobil a. s.

Obecné vlastnosti programu RIDem 2013
 • Je interaktivní - umožňuje výběr látky podle zadaných kritérií, obsahuje aktivní odkazy apod.
 • Je komplexní - řeší uceleně problematiku přepravy nebezpečných věcí nejen z hlediska předpisu RID, ale také z hlediska zákona o chemických látkách a směsích (CLP a DSD)
 • Je názorný - zobrazuje mimo jiné siluety drážních vozů se správným označením dle RID, v části týkající se obalů jsou zobrazeny příklady kódů s vysvětlením, apod.
 • Je vícejazyčný - názvy látek jsou uváděny česky, slovensky, německy, anglicky, francouzsky a polsky

Vybrané vlastnosti programu RIDem 2013
 • obsahuje aktuální znění řádu RID platné od 1.1.2013 (tj. RID vyhlášený ve Sbírce mezinárodních smluv) v elektronické podobě s nástroji pro pohodlné vyhledávání v textu
 • obsahuje znění předpisu RID platné od 1.1.2005 do 1.1.2011
 • umožňuje zobrazování změn v předpisech RID
 • aktuální údaje dle zákona o chemických látkách
 • výpočet nejvyššího celkového množství na vůz nebo velký kontejner
 • text aktuálních zvláštních mnohostranných dohod dle 1.5.1 RID v plném znění v českém a anglickém jazyce
 • možnost ověřování zákazu společné nakládky
 • možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám
 • aktualizované údaje dle zákona o chemických látkých a směsích