Databáze nebezpečných látek MEDIS-ALARM

Demoverzi databáze Medis-Alarm (Online) si můžete vyzkoušet na stránkách http://www.medisalarm.cz

 

Ceník  Historie  Náhledy databáze Medis-Alarm
Databáze, jejímiž jsme producenty, obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a vlastnostech více než 9 500 nebezpečných látek.
V MEDIS-ALARMU jsou zařazeny:
  • všechny látky, resp. indexová čísla z přílohy VI nařízení CLP (1272/2008/ES) - Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek, včetně ropných produktů a derivátů v tomto seznamu uvedených.
  • všechny látky, které jsou vyjmenovány a klasifikovány jako nebezpečné podle předpisů ADR/RID, a to ve verzi 2015
  • další vybrané látky, které jsou uvedeny v normách týkající se pesticidů, biocidů, ochrany zdraví při práci, hygienických limitů CZ/SK/PL a další

 

V MEDIS-ALARMU jsou uvedeny tyto vlastnosti a data:

F1 - identifikační a klasifikační údaje - čísla CAS, EINECS, indexová čísla, klasifikace látky podle platné legislativy, základní identifikace podle dohod ADR, RID, IMDG a IATA, ERG, ERIC, HAZCHEM, sumární a strukturální vzorce, synonyma a další
F2 - Základní vlastnosti a způsoby hašení- hořlavosti a reaktivitě látky, způsobech hašení a opatření v místě havárie a způsobech likvidace. Pokyny pro bezpečné zacházení
F3 - Fyzikální a chemické vlastnosti - vzhled, bod tání, bod varu, hustota, rozpustnost, tenze par a další 
F4 - Přeprava a skladování (dle dohod ADR, RID, IMDG, IATA) - třída, kalsifikační kód, obalová skupina, bezpečnostní značka, zvláštní ustanovení a další
F5 - První pomoc a zdravotní ošetření - příznaky otrav a pokyny pro první pomoc

F6 - Toxicita - toxikologické a ekotoxikologické informace, údaje o mutagenitě, karcinogenitě, toxicitě pro reprodukci atp.
F7 - Legislativa - údaje - konkrétní data vyplývající z právních předpisů (zákon o prevenci závažných haváriích, hygienické limity CZ/SK/PL/EU apod.) 
F8 - Legislativa - předpisy - záznamy o výskytu látek v právních normách (CLP, REACH - příloha IV, V, XIV, XVII, biocidní legislativa, též české předpisy týkající se chemických látek atd.)

 

Možnosti instalace/přístupu k databázi Medis-Alarm:

 

Co je nového ve verzi 118B:

  • Zapracováno novelizační nařízení komise (EU) č.2016/918 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1227/2008 (CLP) o klasifikaci, ozančování a balení látek a směsí. Došlo ke změně přiřazení P-vět u klasifikací a dále také ke znění Pvět. V databázi bylo zachováno i původní znění P vět a jejich přiřazení dle původního znění nařízení CLP. P věty jsou zobrazeny v tabulce v kapitole F2.

  • Zapracováno novelizační nařízení komise (EU) č.2018/588, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o 1-methylpyrrolidin-2-on.

  • Zapracováno novelizační nařízení komise (EU) č.2018/589, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o methanol.

  • Přidány nové záznamy látek/směsí z novelizace legislativy.

  • Aktualizovány informace o účinných látkách v biocidních přípravcích v jejich procesu schvalování.

  • Zrušena Vyhláška 381/2007, Sb. o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách.